PRAVIDLA SOUTĚŽE V RÁMCI PROJEKTU „LABYRINT 2030“

 

 

 

Pořadatel soutěže: Charita Česká republika, se sídlem Vladislavova 1460/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 70100969.

Organizátor soutěže: Boost – Social Media Agency s.r.o., Stupkova 1442/5, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 09050078
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329841.

1. Doba trvání soutěže a místo konání soutěže

Soutěžní s názvem „Labyrint 2030“ (dále též jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 14. 9. 2020 do 6. 12. 2020 (dále též jen jako „doba trvání soutěže“) na území České republiky. Soutěž je prezentována na soutěžní webové stránce www.labyrint2030.cz, která je také základním nástrojem komunikace organizátora s účastníky.

2. Podmínky účasti

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba narozená od 29. 11. 1989 do 29. 11. 2002 (dále také jen jako
„soutěžící“ nebo „účastník“), která v době trvání soutěže navštíví soutěžní webovou stránku, splní všechny podmínky pro účast v soutěži dle těchto pravidel a zapojí se aktivně

do soutěže dle těchto pravidel. Účastníci se přihlašují jako jednotlivci nebo v týmech o max. 3 členech, přičemž věkové omezení se váže na všechny členy týmu. Přihlášky se podávají pouze v českém nebo slovenském jazyce, celá komunikace s účastníky i samotná soutěž potom probíhá pouze v těchto dvou jazycích. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Princip soutěže

Do soutěže se zapojí účastník tak, že na soutěžní webové stránce www.labyrint2030.cz vyplní přihlášku do soutěže a popř. připojí textovou, audiovizuální, grafickou apod. přílohu, ve které více přiblíží a představí samotný projekt a důvody, proč se hlásí, a která nebude větší než 20 MB. Projekt má být zaměřený na inovativní řešení problémů v jedné z prioritních zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky nebo zemi, ve které Charita Česká republika realizuje rozvojové projekty (konkrétně se jedná o Zambii, Gruzii, Moldavsko a Mongolsko). Z přijatých přihlášek následně porota určená pořadatelem vybere 5 projektů, jejichž autory kontaktuje pořadatel emailem. Vybraní účastníci se následně zúčastní 4 fází Inovačního labu a závěrečné konference. Účast na všech 4 fázích je pro vybrané účastníky povinná. Hlavní vítěz bude opět vybrán odbornou porotou, určenou pořadatelem, na závěrečné konferenci.

Termíny soutěže:

Přihlašování: 14. 9. 2020 od 10:00 a do 6. 12. 2020 do 23:59 Hodnocení odbornou porotou: od 7. 12. 2020 do 14. 12. 2020 1. fáze Inovačního labu – úvodní setkání: okolo 15. 12. 2020

  1. fáze Inovačního labu – úvodní setkání: okolo 15. 12. 2020
  2. fáze Inovačního labu – workshop na projektové řízení: druhá polovina ledna 2021
  1. fáze Inovačního labu – individuální poradenství s mentorem, který účastníkům pomůže nápad zhmotnit: březen 2021
  2. fáze Inovačního labu – prezentace nápadu a vyhlášení výsledků: duben 2021

Závěrečná konference a vyhlášení vítěze: květen 2021

Termíny nejsou fixní, harmonogram se může na základě potřeb účastníků i pořadatelů mírně upravit.

Výhrou v soutěži je účast na jedné ze zahraničních misí Charity Česká republika a možnost realizovat svůj projekt ve spolupráci s odborníky na rozvoj.

4. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

V rámci vyplnění registračního formuláře na přihlášce k soutěži bude každý soutěžící požádán o vyjádření souhlasu s pravidly a se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy jména a příjmení, e-mailu a telefonního čísla. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem organizace a vyhodnocení soutěže, včetně, identifikace soutěžících v soutěži, a předání výher výhercům.

Osobní údaje mohou být bez souhlasu zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže, případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním soutěže.

Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro pořádání soutěže, sdělení výsledku soutěže či získání a zaslání výher v této soutěži, neboť pro pořádání soutěže je nezbytně nutné, aby soutěžící poskytli osobní údaje a souhlasili se zpracováním jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud někdo nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následujícím způsobem: emailem na michaela.moravcova@charita.cz

Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem ověření dodržování pravidel soutěže či případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli, nejdéle však 2 roky od poskytnutí osobních údajů. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele či organizátora, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v

souvislosti s pořádáním této soutěže.

Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Poskytnuté údaje mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Práva ohledně zpracování osobních údajů je možné uplatnit na kontaktu michaela.moravcova@charita.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může každý podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži má každý právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů. Každý má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a on odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale on je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Každý má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Každý má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Každý má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora v souvislosti s pořádáním této soutěže.

5. Autorská práva

Účastníci soutěže mají k jimi vytvořeným projektům (dílům) plné neomezené autorské právo (osobnostní, majetkové) a náleží jim veškerá další práva duševního vlastnictví vzniklá v důsledku jejich činnosti. Jednotlivá díla účastníků podléhají zejména ochraně ve smyslu zákona o právu autorském, o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích.

K užití díla jsou účastníci oprávněni poskytovat licenci v rozsahu dle svého uvážení. Pořadatel soutěže je oprávněn užít dílo účastníka či jeho část pouze s jeho předchozím souhlasem, a to v rozsahu a způsobem, který účastník určí. Účastníci, jejichž projekty budou následně vybrány pro účast v Inovačním labu, podáním přihlášky do soutěže zároveň dávají souhlas s tím, aby Pořadatel soutěže veřejně prezentoval (zejména uváděl na webu, v hromadných sdělovacích prostředcích apod.) projekty účastníků a jejich osobní údaje v rozsahu jejich jména, příjmení a fotografií pořízených v souvislosti se soutěží.

6. Další důležité podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo nevybrat žádné z doručených přihlášek nebo jich vybrat méně než pět.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž bez náhrady zrušit. Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže zveřejněno na webových stránkách www.labyrint2030.cz . Vyplněním a odesláním přihlášky, souhlasem s podmínkami a pravidly soutěže a souhlasem se zpracování osobních údajů soutěžící bere na vědomí a souhlasí s podmínkami a ustanoveními těchto soutěžních podmínek. Pokud soutěžící nepřijme podmínky soutěže, nemůže se soutěže zúčastnit.

Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv posuzovat plnění podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoliv z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména pořadatele či organizátora nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.

Na výhru v soutěži nemá soutěžící právní nárok. Účastníci nemají nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s účastí v soutěži ani na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele výslovně neuvedená v těchto pravidlech.

Úplné aktuální znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na soutěžních webových stránkách.

V Praze dne 14. 9. 2020